Th�ng tin chung Server:

Server Name: Mu Hy Lạp Games
Version: Ex702

M�y chủ gi�:

Exp: 5x

Rớt: 30%

Cấu h�nh m�y chủ:

Thiết lập lại LVL 400

Điểm trung b�nh mỗi Reset: 500

Kh�ng Giữ Thống k�:

Thiết lập lại thanh to�n: 10.000.000

Thiết lập lại giới hạn: 10

Thống k� Adder thanh to�n: 10.000

R� r�ng Vn thanh to�n: 1.000.000

Xin ch�o bạn b�! T�i mời gọi tất cả mọi người tham gia v�o một cuộc phi�u lưu mới vừa mới bắt đầu trong cộng đồng của Mu Hy Lạp Games, một cộng đồng d�nh ri�ng cho những người d�ng y�u Mu. Ở đ�y t�i mời c�c bạn truy cập v�o "chậm" m�y chủ cho một kinh nghiệm kh�ng thể n�o qu�n tr� chơi.Hy vọng trong www.greek-games.org

kirco: D
Espaniol [IMG]images/smilies/LaiPro_NewYahoo/4.gif[/IMG]

General Server Information:

Server Name: Mu Greek Games
Version: Ex702

Server Rates:

Exp: 5x

Drops: 30%

Server Configuration:

Reset LVL: 400

Points Per Reset: 500

Keep Stats?: No

Reset Payment: 10.000.000

Reset Limit: 10

Stats Adder Payment: 10.000

Pk Clear Payment:1,000.000

Hola amigos! Los invito a todos a unirse a una nueva aventura que acaba de comenzar en la comunidad de Mu Greek Games, una comunidad dedicada a los usuarios que amamos el Mu. En este caso los invito a visitar el servidor "Slow" para una experiencia inolvidable de juego.Los Esperamos en www.greek-games.org


english

General Server Information:

Server Name: Mu Greek Games
Version: Ex702

Server Rates:

Exp: 5x

Drops: 30%

Server Configuration:

Reset LVL 400

Points Per Reset: 500

No Keep Stats ?:

Reset Payment: 10.000.000

Reset Limit: 10

Stats Adder Payment: 10,000

Clear Pk Payment: 1,000,000

Hello friends! I invite everyone to join a new adventure that has just begun in the community of Mu Greek Games, a community dedicated to users who love Mu. Here I invite you to visit the "Slow" server for an unforgettable experience game.The hope in www.greek-games.org

kirco: D

View more random threads: