MUTHIENTU.NET mu open ngay 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11, mu moi ra open 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MUTHIENTU.2014 MU MOI RA ,MU OPEN NGAY nam 2014 Mu moi ra NGAY hom nay , mu moi open ngay hom nay, mu alphatest , mu moi alphatest , mu hay nhat moi ra, mu open thang 11, game mu open thang 11. game mu open beta thang 11, game mu moi ra alphatest thang 11, mu alpha test thang 11
MUTHIENTU.NET
http://MUTHIENTU.NET
Phiên B?n Season 6.9
Ra M?t Server Th? 1
Mi?n Phí 100%
Server HOÀNG KIM
C?m máy ch? Thiên T?
Ðang ti?n hành Alphatest t? ngày 08/11/2014
Kh?i t?o nhân v?t b?n du?c t?ng ngay 65.000 Point

OPEN BETA 13H NGÀY 11/11/2014


INFORMATION


 • Trang Ch? :http://MUTHIENTU.NET
 • Qu?n Lý :
 • http://MUTHIENTU.NET/taikhoan
 • Di?n Ðàn : http://MUTHIENTU.NET/diendan
 • Phiên B?n : Season 6 Part 9 Unique
 • Exp : 200x
 • Drop : 30%
 • Ðu?ng truy?n : 1Gbps
 • Data Center : Vi?t Nam
 • Anti Hack : VietGuard
 • Forestweb : Develope by<font color="black"> <font color="blue">Lamphuong_zero</font>
 • GamePlay : Design by Cruel
 • GameServer : Fixed and Develope by LandOfPhi
Chào m?i ngu?i,
Ð?n v?i MUTHIENTU.NET các b?n s? du?c tr?i nghi?m nh?ng tính nang m?i v?i các phiên b?n du?c c?p nh?t liên t?c, du?c giao luu Offline thu?ng xuyên v?i các game th?, du?c tham gia các s? ki?n hàng tu?n do BQT t? ch?c, du?c h? tr? t?n tình và chuyên nghi?p nh?t. V?y b?n còn ch?n ch? gì n?a, tham gia ngay MUTHIENTU.NET d? chúng tôi ph?c v? b?n!
Ra M?t Máy Ch? M?i – Hoàng Kim -
Nào cùng xem gi?i thi?u và nghía qua nh?ng tính nang h?p d?n c?a phiên b?n này nhé!
[CENTER
[/CENTER]

0. Các s? ki?n trong game dc di?n ra liên t?c
Cùng v?i s? phát tri?n d?c dáo t? GamePlay, h? th?ng nhi?m v? hàng ngày s? giúp game th? tham gia các event 1 cách t? d?ng,
và không gây nhàm chán nhu nh?ng phiên b?n tru?c dó.
1. Ch?c nang /UyThac Hoàn toàn m?i ra m?t
Thông thu?ng khi mu?n ?y thác online nhân v?t b?n ph?i treo máy 24/24 v?a t?n ti?n di?n mà l?i h?i máy tính
V?i ch?c nang ?y Thác Online trong game ko c?n treo máy này s? giúp game th? lo?i b? nh?ng phi?n ph?c trên và hoàn toàn MI?N PHÍ

[IMG]http://mu4viet.net/***/1.jpg[/IMG]

2. Cánh HUY?N THO?I và Cánh Thiên Th?n & Ác Qu? :

[IMG]http://mu4viet.net/***/2.jpg[/IMG]
Các chi?n binh s? du?c tr?i nghi?m lo?i cánh m?i v?i s?c m?nh t?i thu?ng, d?y quy?n nang c?a phiên b?n Season 6 Part 9 Unique - Cánh HUY?N THO?I và Cánh Thiên Th?n & Ác Qu? - m?t bu?c ti?n d?t phá c?a MUTHIENTU.NET

3. H? th?ng Post buôn bán d? hi?n th? thông tin món d? :

[IMG]http://mu4viet.net/***/3.jpg[/IMG]
Các game th? s? d? dàng tham kh?o thông tin món d? c?n mua mà không c?n ph?i v?t v? chuy?n Server nhu tru?c dây. Vi?c buôn bán s? thu?n ti?n hon v?i H? th?ng Post hi?n th? thông tin món d? trong phiên b?n d?t phá Season 6 Part 9 Unique.

4. Vu khí Socket:

[IMG]http://mu4viet.net/***/4.jpg[/IMG]

Phiên b?n c?p nh?t Season 6 Part 8 Plus ngoài nh?ng h? th?ng, tính nang uu vi?t hon, còn c?p nh?t thêm r?t nhi?u nh?ng vu khí Socket m?i v?i các ch? s? s?c m?nh dáng kinh ng?c.

5. Set Item Socket m?i:

[IMG]http://mu4viet.net/***/5.jpg[/IMG]
Nh?ng Set Socket v?i uy l?c "kh?ng" cùng v? d?p cu?n hút s? có m?t trong Season 6 Part 8 Plus. Ch?c h?n m?i ngu?i s? r?t háo h?c mu?n khoác lên mình nh?ng b? cánh m?i này.


INFORMATION • Trang Ch? :http://MUTHIENTU.NET
 • Qu?n Lý : http://MUTHIENTU.NET/taikhoan
 • Di?n Ðàn : http://MUTHIENTU.NET/diendan
 • Phiên B?n : Season 6 Part 9 Unique
 • Exp : 200x
 • Drop : 30%
 • Ðu?ng truy?n : 1Gbps
 • Data Center : Vi?t Nam
 • Anti Hack : VietGuard
 • Forestweb : Develope by<font color="black"> <font color="blue">Lamphuong_zero
 • </font>
 • GamePlay : Design by Cruel
 • GameServer : Fixed and Develope by LandOfPhi
V?y hãy nhanh tay, cùng loan tin t?i nh?ng b?ng h?u c?a mình, cùng qu?ng cáo t?i các b?n bè khác d? có thêm nhi?u ni?m vui, và d?ng quên dang kí ngay tài kho?n và tham gia Alpha Test d? tr?i nghi?m các tính nang m?i và tham gia các s? ki?n h?p d?n t?i MUTHIENTU.NET.

Tab:game mu moi ra, mu mien phi, mu hay nhat, mu open ngay hom nay, mu open thang 5 6 7 8 9 10, mu dong nguoi choi, mu reset nhanh, mu reset mien phi, mu open ngay hom nay

MUTHIENTU.NET MU OPEN NGÀY HÔM 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11M?I RA 2014
Mu M?I NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11OPEN NGÀY HÔM NAY
Mu OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MUTHIENTU.NET MU M?I RA, MU S?P OPEN, MU OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11
MUTHIENTU.NET MU M?I RA M?T HÔM NAY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MU OPEN HÔM 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11
MUTHIENTU.NET, MU OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MU M?I RA 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11Mu OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11
MUTHIENTU.NET, MU M?I RA OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11
BoM T?N MU OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MU S?P OPEN NGÀY HÔM NAY OPEN M?I RA 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MUTHIENTU.NET
Mu OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11, MU RA NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11
MU M?I OPEN 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MUTHIENTU.NET
Mu OPEN NGÀY HÔM NAY NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11
MUTHIENTU.NET MU OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MU M?I RA 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11
Mu RA NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MU OPEN NGAY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11NGAY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MUTHIENTU.NET
Mu OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MUTHIENTU.NET MU M?I RA THÁNG 10/2014
MUTHIENTU.NET MU M?I RA OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MU S?P OPEN 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11
MU M?I RA 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11Mu OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MUTHIENTU.NET
MU OPEN NGÀY HÔM NAY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MU M?I RA 25/9 26/9 27/9 28/9
Mu M?I RA OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MUTHIENTU.NET MU OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11Mu OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11
MUTHIENTU.NET, MU OPEN NGÀY HÔM NAY
Mu OPEN NGÀY 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MUTHIENTU.NET GAME MU BOM T?N HÈ 2014
Mu OPEN NGÀY 77/11 8/11 9/11 10/11 11/11MU S?P OPEN 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11MU M?I 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11
MUTHIENTU.NET mu open ngay 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11, mu moi ra open 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11
</font></font>

View more random threads: