MU FAKE SEASON 3 CLASSIC
Alpha Test, CN 16/11/2014

<font color="#333333">+ 5 Character - Không Summon - Không Thiết Binh
+ Item Option Socket - Full Thần
+ W1,2,3
+ Maxpoint: 65k
</font>
+ Server: Việt Nam Online 24/24
+ Free tới 95%
<font color="#333333">+ Đánh boss nhận WCoin
+Online thường xuyên Nhận PC Point.
+ Không item rác . . .
Mục tiêu của FAKE là xây dựng sân chơi vui vẻ sau những giờ làm việc cực nhọc. Số tiền thu được sẽ được chi trả vào duy trì hoạt động và nâng cấp server.
</font>
HOME: http://mufake.com
FB: https://www.facebook.com/pages/MU-FA...16?ref=profile<font color="Silver">

---------- Post added 11-16-2014 at 08:22 AM ---------- Previous post was 11-15-2014 at 10:40 PM ----------

Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppp

---------- Post added at 01:06 PM ---------- Previous post was at 08:22 AM ----------

upppppppppppppppppppppp

---------- Post added 11-17-2014 at 07:50 AM ---------- Previous post was 11-16-2014 at 01:06 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 04:04 PM ---------- Previous post was at 07:50 AM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp</font>