<font color="#000000"><font color="#333333"><font color="#800000">MU-PHONGVAN.COM - Season 6.9 PLUS</font>
MÁY CHỦ MỚI: PHONG VÂN
No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày
<font color="#006400"><font color="#333333"><font color="#ff0000"><font color="#333333"><font color="#006400">Đua Top : Hàng Tuần - Tháng
</font></font></font></font>
</font>

  • <li style="">Phiên bản chuẩn Webzen
  • Exp - GHRS vừa phải, không nhanh và không chậm
  • Tiêu chí : Cày chậm, Reset Vừa Phải, Đồ Hiếm, Lâu Dài Ổn Định</li><font color="#333333"><font color="#ff8c00">SERVER ONLINE 24/24
</font>
<font color="#ff0000">INFORMATION:
</font>
Trang Chủ :http://mu-phongvan.com

Diễn Đàn : http://forum.mu-phongvan.com
Tài Khoản :http://dl.mu-phongvan.com
Cụm máy chủ<font color="#000000"> :
PHONG VÂN

<font color="#4169e1">Phiên Bản : Season 6.9 Plus

Exp :</font> 250x
<font color="#4169e1">Drop : 20%

Đường truyền : 1Gbps</font>
<font color="#4169e1">Data Center : Việt Nam

Anti Hack : UGK Pro GameShied 1.4.0</font>
</font>
<font color="Silver">

---------- Post added at 09:12 AM ---------- Previous post was at 07:47 AM ----------

MU-PHONGVAN.COM - Season 6.9 PLUS
MÁY CHỦ MỚI: PHONG VÂN
No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày
Đua Top : Hàng Tuần - Tháng

---------- Post added at 11:27 AM ---------- Previous post was at 09:12 AM ----------

MU-PHONGVAN.COM - Season 6.9 PLUS
MÁY CHỦ MỚI: PHONG VÂN

Read more: http://forum.gameprivate.vn/bai-viet...#ixzz3LHH5xjuf

---------- Post added at 03:28 PM ---------- Previous post was at 11:27 AM ----------

MU-PHONGVAN.COM - Season 6.9 PLUS
MÁY CHỦ MỚI: PHONG VÂN
No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày
Đua Top : Hàng Tuần - Tháng


Nguồn gốc bài viết : http://gameviet24h.net/threads/mu-ph...#ixzz3LIFOtcxB

---------- Post added at 10:01 PM ---------- Previous post was at 03:28 PM ----------

MU-PHONGVAN.COM - Season 6.9 PLUS
MÁY CHỦ MỚI: PHONG VÂN
No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày
Đua Top : Hàng Tuần - Tháng


Read more: http://forum.gameprivate.vn/bai-viet...#ixzz3LJqWFPdP

---------- Post added 12-09-2014 at 07:23 AM ---------- Previous post was 12-08-2014 at 10:01 PM ----------

MU-PHONGVAN.COM - Season 6.9 PLUS
MÁY CHỦ MỚI: PHONG VÂN
No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày
Đua Top : Hàng Tuần - Tháng


Read more: http://forum.gameprivate.vn/bai-viet...#ixzz3LM8PWjy0</font></font></font></font>

View more random threads: