kynguyensro.com

❥ Trang Chủ: http://kynguyensro.com
❥ Diễn đàn: http://diendan.kynguyensro.com
❥ Tài Khoản: http://taikhoan.kynguyensro.com

❥ Thời gian anpha test: 19h ngày 06/05/2015
❥ Thời gian open : 13 ngày 09/05/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
►Phần thưởng Đua top
❥Top 1: Thẻ ĐT 100k + nasrun +7 + VK sun D14 +10 max blue, dame 80
❥Top 2: 3k silk + VK sun D14 +8 max blue, dame 80
❥Top 3: 2k silk + VK sun D14 +8 max blue, dame 80
❥Top 4-10: 500 silk
------------------------------------------------------------------------------------------------------
►Thông tin Open:
❥EXP 100x
❥Max Level 120
❥Max Skill 120
❥Hệ thống Danh hiệu riêng bán trong shop
❥Đồ D14 Drop bãi map Jupiter
❥Đá, LKD, các thứ linh tinh bán tại các Shop Trường An
❥Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày.
❥Hệ thống chống out 1s
❥Hệ thống item reset skill, stat point
---------------------------------​--------------------------------------------------------------------
►Hỗ trợ tân thủ:
❥Max level 1
❥50 DCN và 50 Bùa dịch chuyển tức thời
❥1000 HP MP lớn
❥Full set D13 SOM max blue chỉ số +5
❥Pet nhặt đồ 10 ngày
❥1m gold
❥5m SP